(truyền nghề) Xem quẻ Dịch (Kinh Dịch & bộ bài 64 quẻ Dịch)

0
(0 Reviews)

Available 60 days

Price

1800000 ₫ 2500000 ₫
(truyền nghề) Xem quẻ Dịch (Kinh Dịch & bộ bài 64 quẻ Dịch)

About Course

Tìm hiểu 64 quẻ Dịch

Cấu tạo bộ bài

Cách xem quẻ Dịch đơn giản - linh ứng

Course content

Viện Phong thủy Thế giới

Viện Phong thủy Thế giới

Course Instructor

0
(0 Reviews)
See more