Điều khoản

Bằng cách đăng ký trên Trang web của World Institute of Fengshui (Vien Phong thuy The gioi, viết tắt WIFS) hoặc thầy Linh (Thầy Nguyễn Mạnh Linh),bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản Sử dụng”).

Với tư cách là người mua ban đầu của nội dung được bán trên WIFS, bạn có quyền truy cập và sử dụng nội dung được xác định trong khóa học của WIFS, tại hệ thống quyhoach.edu.vn (hoặc unesco.edu.vn, uia.vn, hoặc thaylinh.com hay trang web liên quan). Để truy cập và sử dụng nội dung này, bạn phải đăng ký với World Institute of Fengshui (Viện Phong Thủy Thế Giới) và tạo mật khẩu để truy cập nội dung trên Website

Mật khẩu của bạn là duy nhất và dành riêng cho bạn, và bạn không được chuyển mật khẩu của mình cho bất kỳ người nào khác hoặc cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng mật khẩu của bạn để truy cập hoặc sử dụng nội dung trên. Bạn đồng ý thông báo cho World Institute of Fengshui (Vien Phong thuy The gioi) hoặc thầy Linh ngay lập tức nếu có người khác sử dụng trái phép mật khẩu của bạn. World Institute of Fengshui (Vien Phong thuy The gioi) có quyền đình chỉ hoặc thu hồi mật khẩu của bạn trong trường hợp sử dụng sai mật khẩu hoặc bất kỳ việc sử dụng mật khẩu nào của bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Trong trường hợp bị đình chỉ hoặc thu hồi như vậy, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản hoàn trả hoặc khoản thanh toán nào, cũng như không được cấp lại trong bất kỳ tình huống nào.
Sau khi kích hoạt khóa học, hoặc sau khi gửi thông tin tài khoản truy cập, giao dịch coi như hoàn tất, bạn không được hoàn lại bất kỳ khoản nào, trong bất cứ trường hợp hay lý do nào. (Thanh toán online sẽ tự động truy cập được tài khoản, là giao dịch cũng hoàn tất ngay sau khi thanh toán)

Sau khi đăng ký, World Institute of Fengshui (Vien Phong thuy The gioi) cấp cho bạn giấy phép cá nhân không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể tái ký, để truy cập và sử dụng nội dung của World Institute of Fengshui (Vien Phong thuy The gioi) được xác định trong nội dung bạn đã mua qua trình đọc trực tuyến / ngoại tuyến.

Nhắc lại rằng, bạn được cấp quyền tải xuống tạm thời một bản sao của bất kỳ tài liệu có thể tải xuống nào trên trang web để chỉ xem cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, theo đó, bạn không được phép

  • sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  • sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào;
  • cố gắng thiết kế giống bất kỳ phần mềm nào của web;
  • xóa bất kỳ tài liệu bản quyền hoặc tài sản khác khỏi tài liệu;
  • chuyển tài liệu cho người khác hoặc “nhân bản” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Giấy phép này sẽ tự động dừng nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này hoặc Nhà trường có thể dừng cấp phép bất kỳ lúc nào.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

World Institute of Fengshui (Vien Phong thuy The gioi) sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hay gián đoạn nào trong việc truy cập của bạn vào trang web hoặc bất kỳ nội dung nào trên trang web, hoặc bất kỳ lỗi đường truyền, thiết bị hoặc phần mềm không tương thích, nguyên nhân bất khả kháng hoặc lỗi khác hiệu suất. World Institute of Fengshui (Vien Phong thuy The gioi) sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để sửa chữa bất kỳ lỗi nào về hiệu suất, nhưng World Institute of Fengshui (Vien Phong thuy The gioi) sẽ không bắt buộc phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm nào được sử dụng. World Institute of Fengshui (Vien Phong thuy The gioi) hoặc các nhà thầu hoặc đại lý không phải đảm bảo tính tương thích với bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm nào mà bạn sử dụng. Bạn không được sử dụng trang web hoặc nội dung trên trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng bất kỳ nội dung nào để tiếp thị hoặc bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho bất kỳ người nào. Bạn đồng ý không khởi chạy bất kỳ hệ thống tự động hay ghi hình nào, bao gồm nhưng không giới hạn, "rô bốt", "trình thu thập dữ liệu" hoặc "trình đọc ngoại tuyến", "máy quay", "phần mềm quay màn hình" để truy cập trang web.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB SẼ CÓ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN VÀ World Institute of Fengshui (Viện Phong Thủy Thế Giới) SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐỐI VỚI VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CÓ TRÊN TRANG WEB. TẤT CẢ NỘI DUNG CÓ TRONG HOẶC ĐƯỢC THAM KHẢO TRÊN TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TẮC", KHÔNG CÓ BẤT KỲ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. ĐỐI VỚI BẢN MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, World Institute of Fengshui (Viên Phong Thủy Thế giới) TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. World Institute of Fengshui (Vien Phong thuy The gioi) KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB SẼ KHÔNG CÓ LỖI HOẶC BẤT KỲ LỖI NÀO SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC RẰNG TRANG WEB HOẶC MÁY CHỦ CỦA TRANG WEB ĐƯỢC VẬN HÀNH SẼ KHÔNG CÓ VI PHẠM HOẶC CÁC MÃ ĐỘC HẠI TIỀM ẨN KHÁC. World Institute of Fengshui (Vien Phong thuy The gioi) KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT HOẶC HẬU QUẢ VÀ CHI PHÍ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI CÁ NHÂN , MẤT LỢI NHUẬN VÀ CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ VIRUS MÁY TÍNH, LIÊN TỤC DOANH NGHIỆP, MẤT DỮ LIỆU, TRUY CẬP KHÔNG HỢP LỆ ĐỂ HOẶC SỬ DỤNG CÁC MÁY CHỦ TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, HOẶC BẤT CỨ LIÊN TỤC HOẶC THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB) LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CÓ LIÊN QUAN TRÊN TRANG WEB, THIỆT HẠI NÀO ĐÓ ĐƯỢC DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, KHAI THÁC, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC KHÁC, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ.

Tài liệu có sẵn được cung cấp trên trang web của Trường. Trường không đưa ra bất kỳ lời hứa nào, được diễn đạt hay ngụ ý. Bằng cách này, nó từ chối và hủy bỏ bất kỳ bảo hành nào khác. Hơn nữa, Trường không đưa ra bất kỳ lời hứa hoặc tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có thể có, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng tài liệu học tập trên trang web hoặc liên quan đến tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang nào được liên kết với trang web này.

Hạn chế

Trường không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất mát dữ liệu hoặc giảm lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc khuyết tật sử dụng tài liệu giáo dục trực tuyến Trường học.

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ World Institute of Fengshui (Viện Phong thủy Thế giới) khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, phán quyết, giải thưởng, dàn xếp, chi phí (bao gồm phí luật sư và án phí) phát sinh từ hoặc do bạn sử dụng Trang web này hoặc do bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào trong số này.

Kết nối

Trường không xem xét tất cả các trang được liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang nào được liên kết như vậy. Việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không được Nhà trường hỗ trợ. Người dùng có thể gặp rủi ro khi sử dụng bất kỳ trang web được liên kết tương tự nào.

Điều khoản sử dụng trang web sửa đổi

World Institute of Fengshui (Vien Phong thuy The gioi) có quyền thay đổi, đình chỉ quyền truy cập, hoặc loại bỏ bất kỳ hoặc tất cả nội dung trên Trang web vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của mình. World Institute of Fengshui (Vien Phong thuy The gioi) cũng có quyền ngừng cung cấp Trang web bất cứ lúc nào, tạm thời hoặc vĩnh viễn. Trong trường hợp xóa bất kỳ nội dung nào khỏi Trang web hoặc chấm dứt hoạt động của Trang web, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản hoàn trả hoặc thanh toán nào.

Luật chi phối

Các Điều khoản Sử dụng này chi phối việc bạn truy cập và sử dụng Trang web cũng như nội dung trên Trang web. Khi truy cập và sử dụng Trang web, bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng trang web. World Institute of Fengshui (Vien Phong thuy The gioi) có quyền sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình. Việc bạn sử dụng trang web sau bất kỳ sửa đổi nào sẽ cấu thành sự đồng ý và chấp nhận các sửa đổi của bạn

Các Điều khoản Sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và World Institute of Fengshui (Viện Phong thủy Thế giới) liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và nội dung của Trang web. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị tòa án có thẩm quyền cho là không hợp lệ, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Không từ bỏ bất kỳ Điều khoản sử dụng nào sẽ được coi là sự từ bỏ thêm hoặc tiếp tục đối với điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác, và bất kỳ sự thất bại nào của World Institute of Fengshui (Viện Phong thủy Thế giới) trong việc khẳng định bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào theo Các Điều khoản Sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.